โจทย์ข้อนี้ คือ

อะไรเอ่ย เปิดผ้าเห็นขน แกะขนเห็นเม็ด แกะเม็ดเห็นรู

เฉลยคำตอบ

คำตอบ คือ ข้าวโพด